Politique d'annulation et formulaire d'annulation

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

De klant heeft recht op een annulering op grond van de volgende bepaling, waarbij een klant elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingssrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons (air up GmbH, Bayerstraße 69, 80335 München, Duitsland, Tel.: +49 (0)89 / 18 94 71 60, E-mail: alex@air-up.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de opzegging van deze overeenkomst op de hoogte stelt, aan ons of aan Geodis CL Germany GmbH, Hans-Grade-Allee 2, 12529, Schönefeld, Duitsland, te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van hun toestand, eigenschappen en werking.

Uitsluiting of voortijdige opheffing van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op klanten die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en waarvan de enige verblijfplaats en het enige leveringsadres ten tijde van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie ligt.

Algemene opmerkingen

1) Vermijd schade en verontreiniging van de goederen. Gelieve de goederen aan ons te retourneren in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Stuur de goederen gefrankeerd naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan

air up GmbH
Bayerstrasse 69
80335 München
Duitsland
e-mail: alex@air-up.com

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) (*) ____________ /

ontvangen op (*) (*) __________________ /

Ordernummer (*) (*)  ______________

________________________________________________________
Naam van de klant(en)

________________________________________________________
Adres van de klant(en) Handtekening van de klant(en) (alleen in geval van een schriftelijke) mededeling

_________________________
Datum

(*)(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.